Co de Kruijf “Homo Turisticus” 04.09 – 03.10.2020

July 8, 2020 5:00 pm Published by

Co de Kruijf

“Homo Turisticus”

toen was de druk nog heel gewoon…

Opening vrijdag 4 september 2020  16:00 – 20:00 uur

 Co de Kruijf fotografeert op toeristische locaties in Amsterdam, Beijing en een aantal Italiaanse steden. Zijn rijk gedetailleerde beelden met speciale aandacht voor de toeristische mens roepen vragen op over tijd en synchroniciteit. Zal het ooit weer worden zoals het was?

© Co de Kruijf

De (door)lopende Homo Turisticus-serie van Co de Kruijf is raadselachtig. Op het eerste gezicht lijkt het precies in het genre van de documentaire straatfotografie te passen, maar iets lijkt er niet te kloppen. Of klopt het juist te goed? Iedere persoon die in het beeld is vastgelegd, lijkt iets te doen, of te gaan doen, hoe banaal dan ook. De ene persoon neemt net een hap uit zijn hamburger, de ander stopt een friet in z’n mond. Iemand laat de hond uit en een ander zoekt de weg ergens naartoe. Het zijn zoveel mensen die op de foto’s van Co de Kruijf staan. En de timing, die is ongelooflijk!

Het lijkt ondenkbaar dat hij daar toevallig stond, op precies de juiste plaats, precies op het juiste moment, en “klik!” – de perfecte foto. Zeventien mensen tegelijk, perfect gevangen op beeld, in de fractie van een dagelijkse handeling. Toch zijn ze er, de foto’s van De Kruijf, als bewijs van zijn onmogelijk perfecte timing.

Eerlijk gezegd is het ook onmogelijk. De foto’s van De Kruijf zijn zorgvuldig geconstrueerde, beeldgelaagde, evenwichtige composities. Als een 18e-eeuwse schilder schetst hij wat hij ziet voorbij komen op een drukke plek in de stad. Hij staat een lange tijd op dezelfde plek en observeert de soms carnavaleske processie van mensen, druk bezig met vermaak en alledaagse bezigheden. Je ziet glimlachen en grimassen, wandelaars en fietsers, bierdrinkers en gezondheidsfreaks, hondenuitlaters en sigarettenrokers, en nog veel meer. De Kruijf legt ze allemaal vast, hij verzamelt zo honderden digitale schetsen. Pas later smeedt hij zorgvuldig het beeld, waarbij hij deze of gene, die het één of het ander aan het doen is, geduldig toevoegt of weghaalt. Het resultaat is een beeld van een spectaculaire dichtheid en rijke thematische compressie. Het wordt een waar lust voor het oog, de natte droom van een voyeur. Elk onderwerp en elk detail is zichtbaar en beschikbaar voor nauwkeurig onderzoek.

De meeste straatfoto’s zijn spontaan gemaakt, meestal gericht op één, soms twee onderwerpen in een vaak klassieke stedelijke omgeving. De fotografische mise-en-scènes van De Kruijf worden daarentegen zorgvuldig gecultiveerd en richten zich op alle onderwerpen tegelijk. Het zijn extreme compressies van tijd en ruimte, die niet alleen vragen oproepen over de aard van met name straatfotografie en documentaire, maar ook over gelijktijdige perceptie en de mogelijkheden van synchroniciteit.

De foto’s van De Kruijf zijn gemaakt in verschillende toeristische steden over de hele wereld (zo zien we bijvoorbeeld scènes uit Amsterdam, Hong Kong, Beijing, Lucca en Pisa), steden die rijkelijk bevolkt zijn met die universele soort; de toerist, de homo turisticus. Zonder wrok geeft De Kruijf de alomtegenwoordige toerist op zijn tableaus weer. Hij lijkt te genieten van die tegenstrijdige, bizarre, diverse uniformiteit van zijn medereizigers. In deze tijd van Covid en social distancing zijn we misschien vergeten wat drukte is – en hebben we misschien zelfs de drukte in de stad gemist, de hordes toeristen, de dagjesmensen die de openbare ruimtes van onze steden bezetten. En ondanks de problematische kant van het wereldwijde toerisme, de onderliggende sociaal-economische structuren of de gevolgen voor het milieu, lijkt dit het juiste moment om het licht te laten schijnen op wat het is geweest, en hopelijk weer terug komt of beter van niet, de Homo Turisticus – toen druk nog heel gewoon was.

Co de Kruijf zal aanwezig zijn op de opening op Vrijdag 4 september bij Gallery WM. In verband met Covid, vragen wij u te RSVP-en naar strypson@hotmail.com om naar de opening te komen.

© Co de kruijf

****

Co de Kruijf

“Homo Turisticus”

when crowds were still common…

Co de Kruijf’s ongoing Homo Turisticus series is something of a conundrum. At first glance, it seems to fit squarely in the genre of documentary street photography, yet something just doesn’t seem right. Or alternatively, perhaps something just seems too right. Every human subject captured in the frame seems to be exactly in the exact middle of doing something – whatever and however banal it might be. They might be taking a bite out of a hamburger, stuffing a fry into their mouths, walking their dog or simply looking for directions, but the sheer timing of the shot is incredible. And there seem to be so many of them, the human subjects that populate de Kruijf’s photographs.

It seems inconceivable that he just happened to be there, in exactly the right place, at exactly the right time, and click! The perfect shot. Seventeen people at the same time, perfectly caught on camera, in the split second of an everyday act. Yet there they are, de Kruijf’s pictures, proof of his impossibly perfect timing.

Truthfully though, it actually is impossible. De Kruijf’s photographs are carefully constructed, texturally layered, balanced compositions. Like an 18th century sketchbook artist on the corner of a busy thoroughfare, de Kruijf stands on the same spot for a considerable amount of time, observing the procession of a carnivalesque humanity going about its pleasure and business. There are smiles and grimaces, walkers and cyclists, beer drinkers and health freaks, dog-walkers and cigarette smokers, and much else besides. And de Kruijf captures them all, all of them available in his repository of digital sketches. It is only later that he carefully forges his image, labouriously adding this person and that, doing this thing or the other. The result is an image of spectacular density and rich thematic compression. It becomes a veritable feast for the eyes, a voyeur’s wet dream, each and every subject and detail visible and available for close scrutiny.

Most street-photographs are shot on the spur of the moment, usually focussing on one, perhaps two subjects in an oftentimes classical urban setting. De Kruijf’s photographic mise en scènes on the other hand are carefully cultivated and focus on all subjects at once. They are extreme compressions of time and space, raising not only questions about the nature of street-photography and documentary in particular, but also about simultaneous perception and the possibilities of synchronicity.

Shot in several tourist destinations around the world (we see scenes from Amsterdam, Hong Kong, Beijing, Lucca and Pisa for example), de Kruijf’s photographs are densely peopled with that most ubiquitous of species; the human tourist. Yet it is without resentment that he populates his tableaus with that universal species, indeed, de Kruijf seems to revel in the contradictory, strangely diverse uniformity of his fellow sightseers. Indeed, in these times of Covid we may have forgotten – or sometimes even missed – the feel of crowds, of hordes, of throngs of visitors that invade our cities’ public spaces. And despite the problematic underlying, socio-economic structures or environmental consequences that accompany global tourism, it would seem the moment, this moment, to shine a light on what we all have been, at one time or another, and hopefully might be again; Homo Turisticus – when crowds were still commonplace..

Co de Kruijf will be present at the opening on Friday 4th September at Gallery WM. In light of Covid19, we ask you to RSVP to strypson@hotmail.com

© Co de Kruijf

About Co de Kruijf

After his graduation in Social and Political Sciences at the University of Amsterdam, Co de Kruijf has been working in the travel industry. For his work, he has traveled extensively in Asia and particularly in China, as tourleader and as researcher. He has always combined his travels with photography. His photographs and reports have been published in Dutch- and foreign media and have largely contributed to the image of China in the Netherlands.

During the nineties, the emphasis in his work shifted from of travel photography to editorial photography. Currently Co de Kruijf works for a number of magazines and cultural institutions. He also initiates and leads photographic projects aimed at social inclusion and cohesion in neighborhoods.

Independent work of the Co de Kruijf often relates to human behavior in public space. The tension between private and public sphere is a recurring theme.

Co de Kruijf lives in Amsterdam with his wife Denise, his son and daughter, Koen and Marijn.

Co de Kruijf is represented by Hollandse Hoogte

© Co de Kruijf

Tags: