Wanda Michalak “Cat’s Life – Kattenleven – Kocie Sprawy” 24.11-23.12.2023

September 28, 2023 2:38 pm Published by

English bellow

CATS’ LIFE – KATTENLEVEN – KOCIE SPRAWY

van

Wanda Michalak

24/11 – 23/12/2023

Finissage zaterdag 23 december 16:00-18:00 uur

Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam

Wanda, Mru-Mru and the Bird © Pete Purnell/Wanda Michalak

Een tentoonstelling over katten…? Ja, over katten! Maar waarom? Nou waarom niet? Katten zijn cool, katten zijn knuffelig, katten zijn knettergek. Katten zijn mysterieuze dieren, die grotendeels hun eigen leven leiden, hun eigen logica volgen, gedicteerd worden door hun eigen verlangens. Ondanks hun domesticatie rond 7500 voor Christus in Afrika (van de Afrikaanse wilde kat – Felis lybica), hebben huiskatten (Felis catus) slechts kleine gedrags- en anatomische veranderingen ondergaan en kunnen ze vrij gemakkelijk in het wild overleven en wilde katten worden. Aangenomen wordt dat hun domesticatie door mensen het resultaat is van wederzijdse aantrekkingskracht. Naarmate mensen meer agrarisch werden, trok de proliferatie van knaagdieren rond menselijke nederzettingen katachtigen aan, en mensen werden op hun beurt aangetrokken tot katten als huisdieren vanwege hun natuurlijke eigenschappen en karakters. Katten waren (en zijn nog steeds) relatief klein, sociaal, zeer intelligent, speels, aanhankelijk en zeer communicatief; ze lijken daardoor al van tevoren aangepast aan domesticatie. Zoals Michalak zelf zegt: “Het was niet mijn idee om katten te hebben. Ze kwamen uit zichzelf naar mij toe, één voor één”.

© Wanda Michalak

Deze tentoonstelling van fotografe Wanda Michalak gaat over haar eigen katten; degenen die ze nu als huisdier heeft, en degenen die daarvoor kwamen. “Ik ben een kattenmens. Ik heb drie katten, ik hou van ze. Wat nog meer? Ik kan ze niet zomaar voorbij laten gaan. Je moet ze aanraken en hallo zeggen.” Dit verhaal gaat over een verdwaalde kat, een vluchtelingenkat en een migrantenkat. Er verschijnen nog enkele andere katten, maar net als in het leven of in films spelen deze katten bijrollen, ze verschijnen als figuranten.

Maar misschien is dit niet zomaar een tentoonstelling over de katten van Michalak. Onafhankelijk, zacht en teder, maar ook eigenwijs, wispelturig en geboren vechters. Krankjorum en toch timide. Luieren in de zomerzon en knuffelen in de kou van de winter. Hevig territoriaal, snel boos en even snel om te verzachten. Misschien is dit meer een spiegel van Michalak zelf; een weerspiegeling van haar eigen gedrag, eigenschappen en aanleg.

Nono © Ewa Karolina Szepietowska

Hoofdpersonen:

Grisza (1993-2007): Gouden oog. “Mijn eerste kat. Een slimme kat. Sprong uit een raam om weg te rennen van een gestoorde vrouw die niet voor hem kon zorgen. Grisza’s kattengenoot had eerder zelfmoord gepleegd.”

Nono (2001-2021): Een witte, vriendelijke reus. Altijd haaruitval, veel schoonmaken (kleding, meubels). Hij had een ernstige rugblessure (waarschijnlijk door een trap) en een orthomanueel dierenarts wist hem te genezen.

Mru-Mru (2007-): Een zeer hebzuchtige Zwitserse kat. Werd bijna levend begraven in de naastgelegen Albert Heijn supermarkt waar een nieuwe vloer werd gelegd (gelukkig opgemerkt door de videobewakingscamera). Ik verloor bijna een oog tijdens een gevecht met een andere kat in de achtertuin.

Bowie (2018-): Half gedomesticeerde, half wilde kat, geboren in de Zwitserse Alpen. Heeft samen met zijn moeder een traumatische ervaring meegemaakt, waarbij hij zich altijd verborgen hield voor vossen. Gesust door Kate, de kattenfluisteraar. Gezwommen in de Prinsengracht, Amsterdam.

Guapa (2021-): La señorita. Gevonden in Catalonië en geadopteerd. Wist waar ze wilde blijven. Accepteert geen nee als antwoord. Is een copycat en volgt Mru-Mru altijd.

De Figuranten: Willekeurige katten die op verschillende locaties op bezoek komen. Sommige vriendelijk, sommige agressief.

 

Wanda Michalak zal aanwezig zijn bij de opening op vrijdag 24 November 2023, 17:00-19:00 uur bij Gallery WM, Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam.

Nono and Mru-Mru © Wanda Michalak

“Cats’ Life – Kattenleven – Kocie Sprawy”

by

Wanda Michalak

————

November 24th through December 23rd 2023

Finissage: Saturday 23 December 4:00-6:00 PM

Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam

An exhibition about cats…? Yes, about cats! But why? Well, why not? Cats are cool, cats are cuddly, cats are crazy. Felines are mysterious animals, largely leading their own lives, following their own logic, dictated by their own desires. Despite their domestication at around 7500 BC in Africa (from the African wildcat – Felis lybica), domestic cats (Felis catus) have undergone only minor behavioural and anatomical changes and can quite easily survive in the wild and become feral cats. Their domestication by humans is thought to have been the result of mutual attraction. As humans became more agricultural, the proliferation of rodents around human settlements attracted felines, and humans in turn were attracted to cats as house pets because of their natural traits and dispositions. Cats were (and continue to be) relatively small, social, highly intelligent, playful, affectionate, and very communicative; they seemed to be predisposed and pre-adapted to domestication. As Michalak states herself: “It was not my idea to have cats. They came to me on their own, one by one”.

© Wanda Michalak

This exhibition by photographer Wanda Michalak is about her own cats; the ones she has now as pets, and the ones that came before. “I am a cat person. I have three cats, I love them. What else? I cannot just pass them by. Must touch them and say hello” This story is about a lost cat, a refugee cat, and a migrant cat. Some other cats appear, but like in life or the movies, these cats play side roles, they appear as extras.

But perhaps this is not simply and exhibition about Michalak’s cats. Independent, soft and tender, but also stubborn, fickle and born fighters. Crazy yet timid. Lazing in the summer sun and cuddling in the cold of winter. Fiercely territorial, quick to anger and similarly swift to soften. Maybe this is more a mirror of Michalak herself; a reflection of her own behaviours, traits and predispositions.

© Wanda Michalak

Main protagonists:

Grisza (1993-2007): Golden Eye. “My first cat. A smart cat. Jumped out of a window to run away from a deranged woman who couldn’t take care of him. Grisza’s cat companion had earlier committed suicide.”

Nono (2001-2021): A white, gentle giant. Always losing hair, requiring a lot of cleaning (clothes, furniture). Had a serious back injury (probably from a kick), an orthomanual veterinarian managed to heal him.

Mru-Mru (2007): A very greedy Swiss cat. Was almost buried alive in the Albert Heijn Supermarket next door where a new floor was being laid (was luckily detected by de video surveillance camera). Nearly lost an eye in fight with another cat in the backyard.

Bowie (2018): Half domesticated, half wild cat, born in the Swiss Alps. Went through a traumatic experience, always hiding from foxes, together with his mother. Appeased by Kate, the cat whisperer. Had a swim in the Prinsengracht, Amsterdam.

Guapa (2021?): La señorita. Found in Cataluña and adopted. Knew where she wanted to stay. Doesn’t take no for an answer. Is a copycat, always following Mru-Mru around.

The Extras: Random cats visiting in different locations. Some friendly, some aggressive.

Wanda Michalak will be present at the opening on Friday 23rd of November 2023, 17:00-19:00 hrs at Gallery WM, Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam.

 

© Wanda Michalak

 

© Wanda Michalak

 

Wanda with her cat Mru-Mru, minutes before the exhibition opening © Pete Purnell

Media

If there is Now Walter van Teeffelen: https://ifthenisnow.eu/nl/verhalen/wandas-cats

Tags: