A Silent Gaze / Een Stille Blik – Peter Veltman

March 23, 2017 3:06 pm Published by

Van 20 mei t/m 1 juli 2017 presenteert Gallery WM:

Een Stille Blik / A Quiet Gaze

van

Peter Veltman

Opening op Zaterdag 20 mei 2017 van 17:00-19:00 bij Gallery WM, Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam

Een Stille Blik, de fotografische tentoonstelling van Peter Veltman (1947, Amsterdam) is een exercitie in bewust kijken. Een kijken gespeend van glamour, mode of hype. Een kijken waarbij de kijker tot rust komt, in een moment van stilte wordt ondergedompeld, overrompeld wordt door de schoonheid van het kijken zelf.

Peter Veltmans werk, zowel zijn schilderijen als zijn fotografie – waarbij het laatste medium nu uitgebreid in Gallery WM wordt getoond – wordt gekenmerkt door emotie. Op het eerste gezicht zie je gefotografeerde onderwerpen die buiten de emotiewereld geplaatst kunnen worden. Als je echter de rust neemt om de beelden in je op te nemen, komt een rijk en gevarieerd emotioneel palet naar voren.

Melancholische zwart-wit landschappen gehuld in mist. Houten huizen in verschillende fases van afbladderende verf en verval. Een bootje, verroest en vermost, gevangen in het ijs van een bevroren gracht. Verstilde zeelandschappen, waar de benevelde horizon een gevoel van weemoed oproept. Tegelijkertijd ook dierenportretten; duiven, hanen, paarden en zwanen waar een flinke dosis optische humor in doorschemert. Veltman legt dit alles zonder vooropgezet plan vast op een manier die bijzonder en verrassend empathisch is, zonder anecdotisch te worden en zonder het belang van compositie uit het oog te verliezen. Ondanks het feit dat Veltman relatief kort geleden – sinds 2008 pas – zich voornamelijk is gaan bezighouden met fotografie, blijkt zijn gevoel voor compositionele ritmiek en het vangen van het juiste moment feilloos.

Peter Veltman was van jongs af aan al bezeten van tekenen, schilderen en fotograferen. Al vanaf zijn 17de begon hij met vrienden te exposeren in buurthuizen en publieke ruimtes. Vanaf 1974 volgde hij de eerstegraads opleiding voor tekenleraren aan de Gerrit Rietveld Academie waar hij met succes in 1979 afstudeerde. Gevolgd door een jaar op de afdeling grafische kunsten van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Peter Veltman fotografeerde al wel, maar deed dat voornamelijk in dienst van zijn schilderwerk. Na gewerkt te hebben als docent tekenen en kunstgeschiedenis en vervolgens als autonoom schilder, is hij zich pas sinds 2008 voornamelijk toe gaan leggen op fotografisch werk. Hij richt zich op een breed scala aan onderwerpen; van stadsgezichten tot landschapsfotografie, van architectuur tot natuur, van figuratief tot abstracties. Altijd met het oog van de schilder, zoekt Veltman naar de verstilling van de oogopslag. Een blik van sympathieke verwondering, van uniciteit in het alledaagse; een stille blik.

Peter Veltman zal aanwezig zijn in Gallery WM tijdens de opening op zaterdag 20 mei van 17:00 tot 19:00 uur


ENGLISH

From May 20th through July 1st, 2017, Gallery WM is most pleased to present:

A Quiet Gaze / Een Stille Blik

by

Peter Veltman

Opening on Saturday 20th May 2017 from 17:00 to 19:00 at Gallery WM, Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam

A Quiet Gaze, the new photography exhibition by Peter Veltman (1947, Amsterdam) is an exercise in contemplative gazing. A gaze devoid of glamour, fashion or hype. A view gaze that composes the viewer, immerses him in a moment of silence, overwhelms him with the grace of gazing itself.

Peter Veltman’s work, both his paintings and his photography – the latter of which will now be presented at Gallery WM – is characterised by sentiment. At first glance, one sees photographed subjects that could arguably be placed outside the emotional world. However, once you take the time to contemplate the images, a rich and varied emotional palette emerges.

Melancholic black and white landscapes shrouded in fog. Wooden houses, paint peeling and in various stages of decay. A decrepit boat, rusty and covered in moss, caught in the ice of a frozen canal. Enchanted seascapes, where the faded horizon prompts feelings of melancholy. At the same time absorbing animal portraits too; Pigeons, roosters, horses and swans, combined with a delicate dose of optical humor too boot. Veltman achieves this without an outlined plan and in a way that is particularly and surprisingly empathetic, without becoming anecdotal and losing sight of the importance of composition. In spite of the fact that Veltman, relatively recently, since 2008, has mainly focused on photography, his sense of compositional rhythm and capturing the moment seems flawless.

Peter Veltman, from an early age, had already been possessed by drawing, painting and photography. From the age of 17 onwards, he and some friends had begun to exhibit in neighbourhood centres and public spaces. Starting from 1974, he started at the Gerrit Rietveld Academy, where he successfully graduated in 1979. Followed by one year at the department of graphic arts at the Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Peter Veltman was aready using photography by then, but used it primarily in the service of his work as a painter. He also worked as a drawing- and art history teacher and continued as an autonomous painter. In his photography he focuses on a wide range of subjects; From cityscapes to landscape photography, from architecture to nature, from figurative to abstraction. Always yet with a painter’s eye, Veltman looks for the serenity of the gaze. A glimpse of sympathetic wonder, the uniqueness in everyday life; a silent gaze.

Peter Veltman will be present at Gallery WM during the opening on Saturday 20 May from 17:00 to 19:00

text by Sebastian Tomasz Rypson & Peter Veltman

Tags: