Enrique Collar “Stills: Volume II” 31.05-29.06.2024

April 7, 2024 2:00 pm Published by

 

Nederlands onder

 

Gallery WM is proud to present:

Stills (volume 2)

by

Enrique Collar

31/05 – 29/06/2024 

  

Enrique Collar’s much-anticipated exhibition, “Stills: Volume II,” is set to grace Gallery WM from May 31st to June 29th, 2024. Collar, known for his prowess as both a filmmaker and a painter, presents a mesmerizing series of meta-realist and photo-realist duo-chrome oil paintings extracted from his acclaimed feature films “Novena” (2010) and “Costa Dulce” (2013). Delving into the intricate narratives of rural hardship and mythical allure, Collar’s works offer a profound exploration of human experiences.

“Stills: Volume II” by Rotterdam-based director and painter Enrique Collar invites viewers on a cinematic journey through the lens of painting. Drawing from his directorial (Guaraní-spoken) docufictions “Novena” and “Costa Dulce,” Collar intricately captures poignant moments and evocative landscapes in mesmerizing duo-chrome oil paintings. Collar’s artistic journey, shaped by his migration from Paraguay to his current residence in Rotterdam, has profoundly influenced his creative evolution. Living in different cultural contexts has exposed Collar to a rich tapestry of traditions, customs, and beliefs, broadening his understanding of the human experience and allowing him to explore the multifaceted aspects of identity and the fluidity of shared narratives.

Collar’s paintings offer a series of figurative, (photo)realist (perhaps even metarealist) depictions that transcend mere representation, offering a window into a rural, yet also universal, reality. Through meticulous attention to detail and a vibrant palette, Collar immerses viewers in scenes that resonate deeply with cultural identity and communal memory. His incandescent palette illuminates the daily existence of his subjects, objects, and scenes, capturing moments of both resilience to hardship and grace in the prosaic.

Space, both physical and conceptual, takes on a captivating role in Collar’s work as he integrates the language of cinematography into his paintings. Drawing upon his experience as a filmmaker, Collar enriches his art with a multi-mediated quality, inviting viewers to engage with his compositions on a deeply immersive level. Each carefully crafted composition reflects Collar’s cinematic eye, seamlessly blending documentary-like realism with lyrical poetry, and inviting reflection on the nature of painting, photography and representation in general.

Collar presents a series of evocative duo-chrome oil paintings that captivate with their depth and richness. With his meticulous attention to detail, Collar breathes life into each scene, inviting viewers to explore the intersection of reality and imagination. Through his art, Collar invites us to rediscover the beauty and complexity of the world around us, inviting us to contemplate the universal themes of love, loss, hope, and resilience. Step into the world of Enrique Collar and embrace the shimmering beauty of his lustrous (sur)realities.

 *************************

Gallery WM is trots om te presenteren: 

STILLS (volume 2)

door

Enrique Collar

31/05 – 29/06/2024

Opening: vrijdag 31 mei, 17:00 – 19:00 uur bij Gallery WM

 

Enrique Collar’s langverwachte tentoonstelling, “Stills: Volume II,” zal van 31 mei tot 29 juni 2024 te bewonderen zijn in Gallery WM. Collar, bekend om zijn vaardigheid als filmmaker en schilder, presenteert een betoverende serie meta-realistische en fotorealistische duo-chroom olieverfschilderijen, ontleend aan zijn bejubelde speelfilms “Novena” (2010) en “Costa Dulce” (2013). Met zijn werken duikt Collar in de complexe verhalen over ontberingen op het platteland en mythische aantrekkingskracht, en biedt zo een diepgaande verkenning van menselijke ervaringen.

“Stills: Volume II” van de in Rotterdam gevestigde regisseur en schilder Enrique Collar nodigt kijkers uit op een filmische reis door de lens van de schilderkunst. Puttend uit zijn regisseurswerk (in Guaraní gesproken) docuficties “Novena” en “Costa Dulce,” legt Collar op ingenieuze wijze aangrijpende momenten en suggestieve landschappen vast in betoverende duo-chroom olieverfschilderijen. Collars artistieke reis, gevormd door zijn migratie van Paraguay naar zijn huidige woonplaats in Rotterdam, heeft zijn creatieve evolutie diepgaand beïnvloed. Het leven in verschillende culturele contexten heeft Collar blootgesteld aan een rijk scala aan tradities, gebruiken en overtuigingen, waardoor zijn begrip van de menselijke ervaring is verbreed en hij de veelzijdige aspecten van identiteit en de fluïditeit van gedeelde verhalen heeft kunnen verkennen.

Collars schilderijen bieden een reeks figuratieve, (foto)realistische (zelfs meta-realistische) afbeeldingen die de loutere representatie overstijgen en een venster bieden op een landelijke, maar ook universele realiteit. Door zijn nauwgezette aandacht voor detail en een levendig palet dompelt Collar de kijkers onder in scènes die diep resoneren met culturele identiteit en gemeenschappelijk geheugen. Zijn gloeiende palet verlicht het dagelijks bestaan van zijn onderwerpen, objecten en scènes, en legt momenten vast van zowel veerkracht tegenover tegenspoed als sierlijkheid in het alledaagse.

Ruimte, zowel fysiek als conceptueel, speelt een boeiende rol in het werk van Collar terwijl hij de taal van de cinematografie integreert in zijn schilderijen. Puttend uit zijn ervaring als filmmaker, verrijkt Collar zijn kunst met een multidimensionale kwaliteit, waardoor kijkers worden uitgenodigd om op een diep meeslepend niveau met zijn composities zich te engageren. Elke zorgvuldig gecreëerde compositie weerspiegelt Collars filmische blik, waarbij documentair realisme naadloos wordt gecombineerd met lyrische poëzie en er wordt uitgenodigd tot reflectie over de aard van schilderkunst, fotografie en representatie in het algemeen.

Collar presenteert een reeks suggestieve duo-chroom olieverfschilderijen die boeien door hun diepte en rijkdom. Met zijn nauwgezette aandacht voor detail, blaast Collar leven in elke scène, en nodigt hij kijkers uit om het snijvlak van realiteit en verbeelding te verkennen. Door zijn kunst nodigt Collar ons uit om de schoonheid en complexiteit van de wereld om ons heen te herontdekken, en nodigt hij ons uit om na te denken over de universele thema’s van liefde, verlies, hoop en veerkracht. Stap in de wereld van Enrique Collar en omarm de glinsterende schoonheid van zijn glanzende (sur)realiteiten.

 

***********

 

Enrique Collar, during the hanging of the works, May 2024 © Pete Purnell

Biography: https://collarenrique.com/biography/

Tags: