Michiel Voet & Bart Deuss “Family Portraits” 27.11 – 13.02.2021

October 5, 2020 4:20 pm Published by

Opening vrijdag 27 november 2020 – 15:00-20:00 uur

De galerij is vanaf 16 december tijdelijk gesloten i.v.m. Corona lockdown maatregelen. Heropening 10 februari 2020 (nog te bevestigen).

I.v.m.grote belangstelling is de Family Portraits tentoonstelling verlengd t/m zaterdag 13 februari. Informatie t.b.v. reservering volgt binnenkort.

 

 

“Family Portraits”, een reeks theatrale familieportretten door beeldend kunstenaar Michiel Voet. In het kader van “Asian Celebration”; een performatieve reeks dansverhalen van “Don’t Hit Mama”. Theatermaker en performer Nita Liem en onderzoeker en schrijver Bart Deuss richtten Don’t Hit Mama op om Hiphop Theater in Nederland op de kaart te zetten. Ter afsluiting van die 20 jaar zetten zij hun collectie dansverhalen in de etalage.

Family Portraits – Bhagwanbali © Michiel Voet

Er waren eens drie families, zonder wie Nederland niet zou zijn geweest wat het nu is.

 Family Portraits – the Asian Selection is een statement in beeld en woord van beeldend kunstenaar Michiel Voet en Bart Deuss, schrijver en artistiek leider van danstheater Don’t Hit Mama. Over de invloeden van postkoloniaal Nederland op wie we zijn. Via indringende fotografie en verhalen van drie migranten families – in dit geval van dansers en makers van danstheater Don’t Hit Mama. Rode draad: frictie, verbondenheid en koloniale sporen. Michiel Voet en Bart Deuss kennen elkaar al sinds de samenwerking bij danstheater Don’t Hit Mama, vanaf 2010. Daar ontstond het idee voor Family Portraits, een theatrale familiefotografie, van dansers van Don’t Hit Mama, omringd door hun biologische familie. Vergezeld door verhalen die de portretten context geven.

Vanaf 2015 ontwikkelden de beide makers dit project. In dialoog met de te fotograferen dansers ontstonden associatieve beelden, geïnspireerd door de verhalen die deze migrantenkinderen vertelden bij hun familiealbums. Beelden uit die fotoalbums werden onderdeel van de fotografie. Ze maken ook deel uit van deze expositie, omdat het zulke krachtige getuigenissen zijn van een tijdperk, van de geschiedenis van deze families.

In Family Portraits – the Asian Selection exposeren Michiel en Bart materiaal van drie families wiens verhaal naar Azië wijst. Tegelijk toert van Don’t Hit Mama, het danstheatergezelschap waarvan Bart medeoprichter is, de performance Asian Celebration waarin de geportretteerde dansers en Bart zelf optreden.

Immigranten zijn niet het probleem van deze tijd, die zijn er altijd al geweest. Deze verhalen, deze combinatie van theatrale beelden en vertellingen, zal, zo is mijn overtuiging, houvast bieden, om wat er nu om ons heen gebeurt, in een breder perspectief te plaatsen.

/ Michiel Voet

Als omgekeerde migrant raakt mij de geschiedenis van onze dansers omdat ik er mijn pogingen in herken om me te verhouden tot een land waar ik niet mijn kindertijd doorbracht, maar dat weldegelijk mijn land is.

/ Bart Deuss – verbleef tot zijn zevende in Indonesië en Suriname

Het losmaken van verhalen, onszelf herkennen in geschiedenissen die deel uitmaken van Nederland, daar gaat het de makers om. Ze herkennen, door zich in deze verhalen te verdiepen, het gemis aan kennis over dat wat ons in deze samenleving maakt tot wie we zijn. In Gallery WM gaat Bart Deuss gesprekken aan met makers die zich ook met deze materie bezighouden. De drie geportretteerde dansers zullen korte performances doen in de gallery. Over dit alles meer tijdens de opening en op de website van Don’t Hit Mama

www.donthitmama.nl

Gallery WM is proud to present:

F a m i l y  P o r t r a i t s –

the Asian Selection

by

Michiel Voet & Bart Deuss

at

Gallery WM

November 27th 2020 to February 13th, 2021

Opening Friday November 27th  3pm – 8pm

Following the recent Covid-19 related lockdown measures, the gallery will be temporarely closed from December 16th , 2020. We expect to re-open Wednesday January 20th,2021 (to be confirmed)

Due to overwhelming interest, the Family Portraits exhibition will be extended until Saturday February 13th, 2021. Information regarding reservation will follow shortly

Once upon a time there were three families, without whom the Netherlands would not have been what it is today.

Family Portraits – the Asian Selection is a statement in both image and text by visual artist Michiel Voet and Bart Deuss, writer and artistic director of dance theater Don’t Hit Mama. This project is about the influences that postcolonial Netherlands have on who we are as a people. Seen through penetrating photography and stories of three migrant families – in this case from dancers and creators of dance theater Don’t Hit Mama. The red thread: friction, connectedness and colonial traces. Michiel Voet and Bart Deuss have known each other since their collaboration at dance theatre Don’t Hit Mama, in 2010. It was then that the idea for Family Portraits, a theatrical family photography, of dancers from Don’t Hit Mama, was born, surrounded by their biological family. The visual is accompanied by stories that give context to the portraits.

From 2015 onwards, both creators developed this intimate project. In dialogue with the dancers to be photographed, associative images emerged, inspired by the stories that these migrant children told as they flipped their family albums. Images from those photo albums became part of the photography exhibited. They are also part of this exhibition because they are such powerful testimonials to an era, to the history of these families.

In Family Portraits – the Asian Selection, Michiel and Bart exhibit material from three families whose stories point to the Asian continent. At the same time, Don’t Hit Mama, the dance theatre company of which Bart is co-founder, is touring the performance Asian Celebration in which the dancers portrayed, as well as Bart himself, perform.
Immigrants are not the problem today, they have always existed. I am convinced that these stories, this combination of theatrical images and narratives, will provide a basis for placing what is happening around us in a broader perspective.
/ Michiel Voet

As a reverse migrant, the history of our dancers resonates with me because I recognise my attempts to relate to a country where I did not spend my childhood, but which, nevertheless, is indeed my country.“
/ Bart Deuss – grew up in Indonesia and Suriname until he was seven

Releasing stories, recognising ourselves in histories that are part of the Netherlands, that is what the makers are all about. By immersing themselves in these stories, they recognise the lack of knowledge about what makes us who we are in this society. In Gallery WM Bart Deuss enters into discussions with makers who are also involved in this subject matter. The three dancers portrayed will do short performances in the gallery. More about all this during the opening and the Don’t Hit Mama website www.donthitmama.nl

Sebastian Rypson

Gallery WM

Tags: ,