Ka-Ho Pang “Invisible” 16.10 – 14.11.2020

August 26, 2020 5:24 pm Published by

Gallery WM is delighted to present:

Invisible

by

Ka-Ho Pang

October 16th  through November 14th, 2020

Opening: Friday October 16th  ; time: 15:00 – 20:00

In light of Covid-19 regulation we recommend you choose a timeslot and register your visit. You can do it here. You will receive an e-mail confirmation.  Alternatively you may register at the entrance but you may have to wait a little while before we let you in. It is a small effort so do not let this discourage you coming have a look !                                                                                                                                                                                

 

 Invisible is Ka-Ho Pang’s first solo exhibition. The French-born photographer of Hong Kongese descent (1985) is first and foremost concerned with the dynamics of human connection as reflected in the human face. In this very personal body of work, Ka-Ho approaches his human subjects ever closer; being only one metre away from those he has chosen to shoot. The open faces and candid gazes he captures on the street are a way for Ka-Ho to connect with people around him; the first step in the dance of human engagement and social interaction.

 

Ka-Ho’s ongoing street photography project started in October 2018 in Hong Kong, where he was living at the time. Diverging from his usual practice as a commercial photographer – which he did not particularly enjoy – Ka-Ho left the studio and ventured out on the bustling streets of Hong Kong. Turning his lens on the city’s many people from a safe distance, Ka-Ho’s early street photography captures the relationship between his subjects and the urban environment they inhabit.

As the lack of social interaction between strangers resulted in disappointing photos that did not tell a story, Ka-Ho started to single out faces to capture universal emotions. In order to achieve this, Ka-Ho has found himself drawn ever closer to his subjects, and raising his camera to eye-level has become his way of respectfully saying ‘Hi’. After all, coming up close and personal will always remain a more fulfilling form of interaction than communications mediated by bits, bytes and bots..

At the same time – and part and parcel of the current “Invisible” exhibition presented at Gallery WM – Ka-Ho started taking pictures of the Hong Kong market stalls that are so ubiquitous in this Western-flavoured East Asian metropolis. Ka-Ho grew up with Asian market fare. Like so many of his contemporaries, he browsed through the myriad articles of consumption that were displayed, both original as well as, well, originally fake brands; Rolesses, Timmy Hilger’s, Adadasses, Rayboks and so forth, ad infinitum. Ka-Ho’s take on these market stalls was different than the usual hustle and bustle one associated these stalls with. Choosing late nights and early mornings to roam the city, Ka-Ho found the stalls devoid of customers, bathed in the glow of garish neon lights, and lone market sellers tallying up their daily earnings. This sense of abandonment and loneliness appeals to Ka-Ho and the result is a series of chromatically vibrant, richly textured images that evoke a sense of isolation and silence before the storm of the market clamour that will mark the start of a new day.

In January 2019, Ka-Ho moved to Amsterdam. Although the Dutch capital is relatively densely populated within a compact area, Ka-Ho was struck by its peaceful pace, as compared to the frenetic flurry that characterises Hong Kong. A commonality between these two places, however, is the scarcity of social interactions on the streets, which is something that continues to fascinate Ka-Ho. It also encourages him to keep taking pictures from a distance of only one metre, if not closer. The result is an ongoing series of intimate portraits that just happen to happen in front of his lens. Isolation, communication and invisibility remain the red threads that dictate Ka-Ho’s body of work; Amsterdam hasn’t changed his tack or course.

How is it that Ka-Ho is able to approach his subjects to such an intimate degree, without becoming the subject of hostile – or even aggressive – reactions that his mere presence with a camera might give rise to? Ka-Ho himself responds sanguinely; “It’s not that I’m not scared taking photographs of people at such a close distance. I’m still afraid, which I have tried to overcome through taking more photos. But my fear is born out of ignorance; I’ve found that a smile, and maybe a “hello”, goes a long way. I try to be as far away from threatening as I possibly can be. Often, I even remain unseen by the people I shoot. In the end, what I do is about communication. I take people from invisibility to visibility, and many of them actually appreciate that.”

Born in 1985 and raised in the suburbs of Paris, Limeil Brévannes, of parents of Hong Kongese descent. Studied IT engineering; Master’s degree in 2009. Moved to Hong Kong at the end of 2009 to change scenery and career and attempt to make a living from photography. Worked in Hong Kong photography studios in a variety of industries: events, architecture, commercial, product, fashion, etc. Wanted to quit photography until getting into street photography where he reconnected with his love for photography. Currently lives and works in Amsterdam from beginning 2019.

Ka-Ho Pang will be present at the opening Friday October 16th 2020.

 

Sebastian Tomasz Rypson

 

*******

Met trots presenteert Gallery WM:
Invisible
van
Ka-Ho Pang

16 oktober t/m 14 november 2020
Opening: vrijdag 16 oktober 2020; tijd: 15:00 – 20:00

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen moet je een tijdslot kiezen en je bezoek registreren. Dat kun je hier  doen. Je ontvangt een bevestiging per mail.                                                                                                                                                                                 Je kunt je ook aan de deur registreren maar het kan zijn dat je dan even moet wachten voordat je naar binnen kan.
Het is een kleine moeite dus laat je niet weerhouden door al dit gedoe en kom kijken!

 

 

Invisible is de eerste solotentoonstelling van Ka-Ho Pang. De in Frankrijk geboren fotograaf van Hong Kongse afkomst (1985) houdt zich in de eerste plaats bezig met de dynamiek van menselijke verbinding zoals weerspiegeld in het menselijk gezicht. Dit zeer persoonlijke oeuvre laat Ka-Ho’s groei als straatfotograaf zien: waar hij eerst enkele meters van zijn subjecten verwijderd was, daar is hij tegenwoordig slechts één meter verwijderd van de toevallige voorbijgangers van wie hij een foto besluit te maken. Het vastleggen van open gezichten en openhartige blikken op straat is Ka-Ho’s manier om contact te maken met zijn medemens; de eerste stap in de dans van menselijk engagement en sociale interactie.

 

Ka-Ho begon zijn lopende straatfotografie-project in oktober 2018 in Hong Kong, waar hij destijds woonde. Omdat zijn baan als commercieel fotograaf hem niet bepaald inspireerde verliet Ka-Ho zijn studio en wierp zich, in goed gezelschap van zijn camera, in het bruisende straatleven van Hong Kong. Ka-Ho richtte zijn lens vanaf een veilige afstand op de vele mensen om hem heen en legde vast hoe zij zich verhielden tot de stedelijke omgeving die zij bevolkten.

Het gebrek aan sociale interactie tussen deze vreemdelingen resulteerde echter in teleurstellende, nietszeggende foto’s. Ka-Ho merkte dat hij veel dichter bij zijn subjecten moest komen om universele emoties vast te leggen, en zodoende een verhaal te vertellen. Zijn camera op ooghoogte brengen is inmiddels Ka-Ho’s manier van respectvol groeten geworden. Camera’s, smartphones en andere elektronische apparaten mogen dan niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, echte, real-time communicatie zal altijd meer bevredigende blijven dan interacties gemedieerd door bits, bytes en bots..

Tegelijkertijd – en een essentieel onderdeel van de huidige tentoonstelling ‘Invisible’ die nu in Gallery WM wordt gepresenteerd – begon Ka-Ho met het maken van foto’s van de marktkramen in Hongkong die zo alomtegenwoordig zijn in deze Oost-Aziatische metropool met een westers tintje. Ka-Ho groeide op met Aziatische marktkramen. Zoals zoveel van zijn leeftijdsgenoten neuzelde hij door de talloze consumptieartikelen die werden getoond, zowel originele- als originele nepmerken; Rolessen, Timmy Hilger’s, Adadassen, Raybok’s enzovoort, ad infinitum. Ka-Ho’s kijk op deze marktkramen is anders dan de gebruikelijke drukte waarmee deze kramen werden geassocieerd. Ka-Ho koos late nachten en vroege ochtenden om door de stad te dwalen, en ontdekte dat de kraampjes verstoken waren van klanten, badend in de gloed van felle neonlichten, en eenzame marktverkopers die hun dagelijkse inkomsten natelden. Dit gevoel van verlatenheid en eenzaamheid spreekt Ka-Ho aan en het resultaat is een reeks chromatisch levendige, rijk geschakeerde beelden die een gevoel van isolatie en stilte oproepen, vóór de storm van de marktkakofonie die het begin van een nieuwe dag zal markeren.

 

In januari 2019 is Ka-Ho verhuisd naar Amsterdam. Hoewel de Nederlandse hoofdstad relatief dichtbevolkt is, was Ka-Ho verwonderd door het rustige tempo van de stad, dat in sterk contrast staat met de hectische drukte die Hong Kong kenmerkt. Wat deze twee metropolen echter gemeen hebben is het gebrek aan sociale interacties op straat, hetgeen dat Ka-Ho blijft fascineren en aanmoedigen om alsmaar een beetje dichter bij zijn subjecten te komen. Het resultaat van Ka-Ho’s vele stadswandelingen is een doorlopende reeks boeiende portretten die zijn lens toevallig heeft weten te vangen. Isolement, communicatie en onzichtbaarheid blijven de rode draden die Ka-Ho’s oeuvre dicteren; Amsterdam heeft zijn koers niet veranderd.

Hoe kan het dat Ka-Ho zijn subjecten zo intiem kan benaderen, zónder het onderwerp te worden van vijandige – of zelfs agressieve – reacties die alleen al zijn aanwezigheid met een camera zou kunnen oproepen? Ka-Ho reageert zelf gelaten:

Het is niet dat ik niet meer bang ben om foto’s te maken van mensen van zo’n korte afstand. Ik ben nog steeds bang voor hun eventuele reacties, hetgeen ik heb geprobeerd te overwinnen door meer foto’s te maken. Maar mijn angst is geboren uit onwetendheid; ik heb ontdekt dat een glimlach, en misschien een “hallo”, helpen om het ijs te breken. Ik probeer zo min mogelijk bedreigend over te komen. Vaak blijf ik zelfs ongezien door de mensen die ik fotografeer. Uiteindelijk gaat wat ik doe om communicatie. Ik geef mensen het gevoel dat ze worden ‘gezien’, en velen van hen waarderen dat echt.”

Ka-Ho Pang zal aanwezig zijn bij de opening op vrijdag 16 oktober 2020 bij Gallery WM.

Geboren in 1985 en opgegroeid in een buitenwijk van Parijs, Limeil Brévannes, van ouders van Hongkongse afkomst. Studeerde IT-engineering; Master behaald in 2009. Verhuisde eind 2009 naar Hong Kong om zijn omgeving en carrière te veranderen en te proberen van fotografie te leven. Werkte in fotografiestudio’s in Hong Kong in verschillende velden: evenementen, architectuur, commercieel, product, mode, enz. Wilde stoppen met fotograferen tot hij de straatfotografie ontdekte, waar hij weer contact maakte met zijn liefde voor fotografie. Woont en werkt vanaf begin 2019 in Amsterdam.

 

Sebastian Tomasz Rypson

******

Invisible
de
Ka-Ho Pang

du 16 octobre au 14 novembre 2020
vernissage: vendredi 16 octobre 2020; de 15:00 à 20:00 heures

En raison du Covid-19, nous vous demandons de vous enregistrer ici pour la visite. Vous pouvez également le faire à l’entrée mais vous risquez de devoir attendre quelques instants avant d’être admis.

Invisible est la première exposition personnelle de Ka-Ho Pang. Le photographe français d’origine hongkongaise s’intéresse tout particulièrement à la dynamique de la connectivité humaine telle qu’elle se reflète au niveau du regard. Dans ce travail très personnel, Ka-Ho s’approche toujours plus de ses sujets, allant jusqu’à en photographier certains à une distance d’à peine un mètre. Les visages ouverts et les regards candides qu’il capture ainsi dans la rue sont pour Ka-Ho une façon de se connecter aux gens qui l’entourent, le premier pas dans la danse de l’engagement humain et de l’interaction sociale.

Ce projet ouvert de photographie de rue débute en octobre 2018 à Hong Kong où Ka-Ho réside alors. En rupture avec son activité professionnelle de photographe commercial qu’il n’apprécie guère, Ka-Ho quitte le studio et se met à flâner dans les rues animées de la ville. Tenant sa caméra à une distance timide de ses multiples acteurs, les premières photos de rue de Ka-Ho illustrent principalement la relation entre ses sujets et l’environnement urbain qui les entoure.

L’idée initiale de mettre en lumière l’absence d’interactions sociales entre habitants d’une même ville conduit à des clichés décevants. Ka-Ho décide alors de modifier son approche pour mieux cerner les visages, les isoler et ainsi capturer ces émotions universelles. Le photographe s’immerge dans la foule et va au contact des gens. Tenir sa caméra à hauteur d’yeux devient pour lui une façon de saluer respectueusement la personne choisie, de dire ”bonjour”. Dans une époque dominée par des formes virtuelles de communication, Ka Ho privilégie une approche personnelle et directe.

Cette exposition ”Invisible” présentée à la galerie WM comporte un travail que Ka-Ho développe en parallèle sur les stands des marchés de Hong Kong, omniprésents dans cette métropole asiatique teintée d’influences occidentales. Ka-Ho a été élevé dans la culture des marchés asiatiques.  Comme la plupart de ses contemporains il scanne la myriade d’articles de consommation proposés, les marques parfois ‘originales’ telles que Rolesses, Timmy Hilger’s, Adadasses, Rayboks, etc.

L’approche singulière de Ka-Ho nous fait redécouvrir ces marchés habituellement représentés grouillants d’activité. Choisissant les débuts et fins de journée pour parcourir la ville, Ka-Ho aperçoit des stands déserts, baignés dans la lueur crue des néons avec des marchands solitaires occupés à calculer le gain de la journée. Le sentiment d’abandon et de solitude frappe Ka-Ho qui nous livre une série chromatique vibrante avec des images à la texture riche évoquant un sentiment d’isolement et de silence. C’est le calme avant la tempête, avant une nouvelle journée qui ramènera la clameur du marché.

Ka-Ho s’installe à Amsterdam en janvier 2019. Il est frappé par le calme relatif régnant dans la capitale néerlandaise contrastant avec l’activité frénétique de Hong Kong.  Il trouve toutefois un dénominateur commun entre ces deux endroits : le manque d’interaction sociale dans la ville, chose qui ne cesse de le fasciner. Ceci le pousse à continuer le projet commencé à Hong Kong en photographiant toujours de très près. Ka-Ho nous livre une série de portraits intimes pris sur le vif à quelques dizaines de centimètres de son objectif.  Isolation, communication et invisibilité demeurent le fil rouge du travail de Ka-Ho. Amsterdam ne le fait pas changer de cap.

Comment Ka-Ho approche-t-il ses sujets de façon si intime sans provoquer de réaction hostile, voire agressive ? Ka-Ho explique simplement : ”ce n’est pas que je n’aie pas peur de prendre des photos à une si courte distance. Je tente de dominer cette peur en prenant encore plus de photos. Mais ma crainte est née de mon ignorance : j’ai appris qu’un sourire, ou un ”bonjour” suffisent souvent à ouvrir un ‘dialogue’. Je fais de mon mieux pour ne pas paraître intrusif. Il m’arrive aussi fréquemment de prendre des photos sans même être vu. Finalement, ce que je fais touche à la communication, je transporte les gens de l’invisible au visible et en fait la plupart apprécient cela ”.

Né en 1985 à Créteil et grandi à Limeil-Brévannes en France, de parents d’origine hongkongaise il étudie l’informatique et obtient son master en 2009. Il part vivre à Hong Kong en 2009 dans le but de changer de cadre et de carrière. Il travaille comme photographe dans des studios à Hong Kong touchant à une variété de disciplines : évènements, architecture, commerce, produits, mode, etc. C’est la photographie de rue qui lui redonne un vrai gout pour la photographie. Ka-Ho vit et travaille à Amsterdam depuis début 2019.

Ka-Ho Pang sera présent lors du vernissage le vendredi 16 octobre 2020 à la galerie WM.

 

Gallery WM  呈獻:

 

彭家豪攝影展

Invisible

地點:Gallery WM

20201016日至1114

開幕:20201016日(星期五);時間:下午3時至8

 

就疫情關係,請回覆至strypson@hotmail.com,並列明出席人數及提議到訪時間。

 

 

Invisible為彭家豪的首個個人展覽,這位出生於法國的香港攝影師首要以透過人臉展現人與人之間關係的變化。在這非常個人的作品群裏,家豪超近距離地拍攝他的人物對象,並離他的對象只有一米。透過拍攝街上那些真實的臉孔和坦率的眼神,家豪得以接觸身邊的人,這是人與人之間和社會互動的第一步。

 

這個還在進行的街頭拍攝計劃始於2018年的10月,當時家豪正居住於香港。家豪並不太喜歡商業攝影,所以他脫離自己作為商業攝影師時一貫的手法,離開了影樓, 並闖進香港繁華的街道。家豪把鏡頭對向城市內眾多的人,並保持一定的距離。他早期的街頭拍攝捕捉了人物與城市的關係。

 

陌生人往往欠缺社交互動,令家豪的照片難以講述故事,這促使他開始挑選一些臉孔以捕捉普遍的情感。為了達到這點,他非常接近拍攝人物,而把相機放於視平線便成了他有禮地說「你好」的方式。畢竟,近距離的實體溝通永遠較網上虛擬的更具滿足感。

 

與此同時,家豪開始拍攝這文化大都會中的市集,作為現在於Gallery WM Invisible展覽的一部份。家豪自小接觸亞洲市集,如很多同輩一樣,他見過無數貨品。當中包括正貨以及原創的冒牌品牌,如RolessesTimmy HilgersAdadassesRayboks等數不盡的例子。家豪拍攝市集攤檔的方式有別於平常人對它們一貫熙來嚷往的印像,他選擇在深夜及清晨在城市中遊蕩。沿路看見冷清的攤檔被炫目的霓虹光照亮,以及孤身的店主盤點每日的收入。家豪被這一種被遺忘與孤獨的感覺所吸引,結果他拍下了這一系列色彩斑斕、極富質感的影像。它們喚起一番鬧市在新一天開始之前與世隔絕與靜謐的感覺。

 

2019年的1月,家豪移居到阿姆斯特丹。雖然荷蘭首都面積小並人煙稠密,但比起瘋狂忙亂的香港,這城市平靜的步伐使家豪留下了深刻的印象。然而,這裏街上人們甚少交往的境况和香港相似,家豪一直對此非常著迷。這鼓勵他繼續以最多一米的距離拍攝對像,成了一系列還在進行拍攝的近身人像照。疏離、溝通及無視仍然成為家豪作品的主線,而阿姆斯特丹並沒有改變他的方向。

 

家豪怎能與他的人物有如此親密的接觸,並且沒有因為他與相機的存在而受到惡意的對待?家豪樂觀地指:「我並不是無懼近距離拍攝人物。我仍然害怕,而我有嘗試透過更多拍攝來克服它。這種恐懼來自無知。但是我發現一個微笑,一聲「你好」,能帶我走得更遠。我盡可能減低騷擾,很多時我不讓我的拍攝對像看見我。最終,我這樣做是為了溝通。我使人們由隱形變得可見。其實很多人很欣賞這一點。

 

生於1985年,長於巴黎的克雷泰伊市郊。父母為香港人。於2009年攻讀資訊科技工程碩士課程。於2009年末移居香港以一轉環境和工作,並嘗試以攝影為生。曾於多種行業的香港影樓工作,包括活動、建築、商業、產品及時裝等。希望在投身街頭攝影後脫離商業攝影,重拾對攝影的熱愛。自2019年初於阿姆斯特丹居住及工作。

 

Tags: