Monique Verhoeckx “BIAK Stories” 10.02-11.03.2023

January 1, 2023 9:01 pm Published by
English bellow

BIAK Stories

Monique Verhoeckx

10.02 – 11.03.2023

Opening vrijdag 10 februari 2023 16-19 uur

Tijdens de finissage op zaterdag 11 maart, van 16:30 – 17:00 uur zal er een presentatie worden gegeven door:

Fred Gales: “Geluid en Geluidsjagers in Nederlands Nieuw Guinea en West Papua” (zie onder)

(English below)

Het multimedia project BIAK Stories is een initiatief van beeldend kunstenaar en filmmaker Monique Verhoeckx en Eddy Appels, directeur Stichting Audio Visuele Antropologie Nederland / Cineblend, en heeft als context een onderbelichte periode in de Nederlandse geschiedenis: de dekolonisatie van Nederlands Nieuw-Guinea 1949 -1962. Deze periode komt in het project tot leven door een liefdesverhaal op het eiland Biak als uitgangspunt te nemen, associatief gebruik te maken van persoonlijk en historisch archiefmateriaal en een uitwisseling te veroorzaken van kennis, herinneringen en hedendaagse visies op de toekomst. De geheime romance van een Indische marineman en een Indische getrouwde vrouw is geïnspireerd op de liefdesgeschiedenis van de ouders van de kunstenaar. Het geheel wordt ondersteund door een privécollectie liefdesbrieven, beeldmateriaal en objecten, gecombineerd met filmarchiefmateriaal en de stemmen van acteurs.

De filmische installatie met sound design bestaat uit drie projectieschermen van boombastdoek uit Papua en is verder opgebouwd uit bamboe, oliedrums en speakers.  De oliedrums verwijzen naar het Marinevliegkamp op Biak en de provisorische zitplaatsen in de openluchtbioscoop op het eiland.

Verhoeckx selecteerde kleurendia’s en foto’s uit de jaren vijftig, gemaakt door haar vader, een fervent amateurfotograaf. Het zijn afbeeldingen uit het dagelijks leven op het eiland. Ze heeft dit verwerkt met het historische filmmateriaal uit voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en visualisaties van Papoeakunst. Het geluidsontwerp van componist Albert van Veenendaal combineert de geprepareerde piano met oude geluidsopnamen van het eiland en cello improvisaties. Tevens zijn Papoeamotieven gebruikt als partituur.

Monique Verhoeckx:

“In mijn werk houd ik mij bezig met het effect van oorlog, dekolonisatie en diaspora en onderzoek ik thema’s als identiteit en trauma. Dit doe ik vanuit het perspectief van de tweede en derde generatie oorlogsgetroffenen. De verborgen geschiedenissen in mijn Indische familie zijn daarbij mijn inspiratiebron. Dat wat onzichtbaar en onuitgesproken is voor de buitenwereld, probeer ik voelbaar te maken en te vertalen via mijn werk. Mijn Indische achtergrond is verbonden met plaatsen en een tijdperk dat niet meer bestaat. BIAK Stories sluit thematisch aan bij mijn lange film over PTSS ‘Flat Earth’, gebaseerd op het verhaal van mijn vader en mijn opa, beiden veteraan en bij de documentaire ‘De Schattenberg’ over de aankomst en opvang in Nederland. Na WO-II, de daaropvolgende koloniale oorlog, de repatriëring en ontvangst in Nederland, komen mijn ouders op Biak terecht in het volgende dekolonisatieproces. De persoonlijke collectie dia’s, foto’s, brieven en voorwerpen is een dierbare herinnering aan mijn ouders en inspireren mij bij mijn werkwijze waarbij ik archiefmateriaal op een associatieve manier integreer en opnieuw gebruik om op een hedendaagse manier gecompliceerde verhalen te kunnen vertellen. Het land van de Papoea’s, waar mijn vader een verwantschap mee voelde en dat hij niet in de steek wilde laten, maakt mij nieuwsgierig en helpt mij in mijn zoektocht die ik graag wil delen en naar buiten brengen.”

Monique Verhoeckx en Eddy Appels zullen aanwezig zijn bij de opening op vrijdag 10 februari van 16:00 – 19:00 uur bij Gallery WM

**********

Tijdens de finissage op zaterdag 11 maart, van 16:30 – 17:00 uur zal er een presentatie worden gegeven door:

Fred Gales: “Geluid en Geluidsjagers in Nederlands Nieuw Guinea en West Papua”. Een korte geschiedenis van Wasrol tot Geluidsband aan de hand van de audio collectie van de Stichting Papua Erfgoed (https://www.papuaerfgoed.org/nlhttps://www.papuacollecties.nl/) en andere geluidsarchieven in Nederland en daarbuiten. Met geluidsfragmenten en bijpassende afbeeldingen.

Fred Gales is etnomusicoloog, antropoloog, schrijver en radiomaker, onder andere voor het programma De Klankbron op de Concertzender.

Fred Gales is bestuurslid van de Stichting Papua Erfgoed (PACE).

 

 

BIAK Stories is mogelijk gemaakt door bijdragen van: 

vfonds, VSBfonds, VriendenLoterij Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds/Pacific Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Beeld & Geluid, Eye Filmmuseum, Stedelijk Museum Breda, Indisch Herinneringscentrum, Gallery WM, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Stichting Papua Erfgoed (PACE), Bitman, Nelissen Decorbouw, Beam Systems.

Media

Het Parool 02.03.2023

Indonesië was al sinds 1949 onafhankelijk, maar Nieuw-Guinea maakte tot 1962 deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. De ouders van Monique Verhoeckx, beiden Indisch, leerden elkaar tijdens het dekolonisatieproces kennen op het eiland Biak. Hij zat in de marine, zij was een getrouwde vrouw. De liefde ging waar die officieel niet gaan mocht. Prachtige mensen waren het, zien we op de foto’s van toen. Goed voor te stellen dat ze op elkaar vielen.

Het lijkt een verhaal waarover je een roman zou kunnen schrijven of dat het goed zou doen in een speelfilm. Beeldend kunstenaar Monique Verhoeckx maakte er een multimediaproject van, dat nu is the ervaren in Gallery WM. Het gaat volgens de galerie om een installatie met film en geluid. De kunstenaar gebruikte er historisch materiaal voor, maar vooral ook de vele foto’s en dia’s die haar vader, een fervent amateurfotograaf, maakte in het Nieuw-Guinea van de jaren vijftig. Papoeakunst was ook een belangrijke inspiratie. 

Peter Van Brummelen

*************

english

BIAK Stories

Monique Verhoeckx

10.02 – 11.03.2023

Opening Friday 10 February 2023 4-7 PM

The multimedia project BIAK Stories is an initiative of visual artist and filmmaker Monique Verhoeckx and Eddy Appels, director of the Dutch Foundation for Visual Anthropology / Cineblend, and has at its core a neglected period in Dutch history: the decolonisation of Dutch New Guinea 1949 -1962. This period comes to life in the project by taking a love story on the island of Biak as a point of departure, by making associative use of personal and historical archive material and thus realizing an exchange of knowledge, memories and contemporary visions of the future. The secret romance of a Eurasian navy man and a Eurasian married woman is inspired by the love story of the artist’s parents. The whole is supported by a private collection of love letters, images and objects, combined with film archive material and the voices of actors.

The cinematic installation with sound design consists of three projection screens made of bark cloth from Papua and is further made up of bamboo, oil drums and speakers. The oil drums refer to the Naval Air Base on Biak and the makeshift seats in the open-air cinema on the island.

Verhoeckx has selected colour slides and photos from the 1950s, taken by her fatheran avid amateur photographer. They are images of everyday life on the island. She has combined this with historical film material from former Dutch New Guinea and visualisations of Papuan art. The sound design by composer Albert van Veenendaal combines the prepared piano with old sound recordings from the island and cello improvisations. Papuan motifs are also used as a score.

Monica Verhoeckx:

In my work I deal with the effect of war, decolonisation and diaspora and I investigate themes such as identity and transgenerational trauma. I do this by exploring the perspectives of second and third generation war victims. I am inspired by the secret histories within my Eurasian family. Through my work, I try to make tangible and translate that which is invisible and unspoken to the outside world. My Eurasian background is connected to places and an era that no longer exists. BIAK Stories is thematically related to my long film about PTSD ‘Flat Earth’, based on the story of my father and my grandfather, both veterans, and to the documentary’Treasure Mountain’aboutthearrival and subsequent reception in the Netherlandsof people from the former Dutch East-Indies. After WWII, the ensuing colonial war, the repatriation and reception in the Netherlands, my parents ended up,on the island of Biak,in the next phase of the decolonisation process. The personal collection of slides, photos, letters and objects is a fond memory of my parents and inspires me in my working method in which I integrate and reuse archive material in an associative way to tell complicated stories in a contemporary manner. The country of the Papuans, with which my father feltdeeply connectedand which he did not want to abandon, makes me curious and helps me in my quest, which I would like to share and bring out.”

Monique Verhoeckx and Eddy Appels will be present at the opening on Friday, February 10th, from 16:00 – 19:00 hrs

A contextual program will be organised during the exhibition in collaboration with the Dutch Foundation for Visual Anthropology / Cineblend.

 BIAK Stories was made possible with support from: vfonds, VSBfonds, VriendenLoterij Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds/Pacific Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Beeld & Geluid, Eye Filmmuseum, Stedelijk Museum Breda, Indisch Herinneringscentrum, Gallery WM, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Stichting Papua Erfgoed (PACE), Bitman, Nelissen Decorbouw, Beam Systems.

 

Sea map – Personal objects and stories