Jacques Meijer – 62 jaar archief, 1953-2015 (62 years archive, 1953-2015)

November 5, 2016 10:05 pm Published by

from 5 November through 18 November 2016

Jacques Meijer (Delft 1934) is a giant within the Dutch photography world. He has actively participated and contributed to the creation of the Dutch visual landscape as a journalist, documentalist and independent, autonomous photographer. Besides his often praised photographic work he has also been active and highly successful as a film producer, director & cameraman, as well as photo magazine editor.

The exhibition “ 62 years archive, 1953-2015” presents a selection of his creative output of the past years. Herein he does not limit himself to his audio-visual production and products but also offers intimate images of his private life.

This specific approach resulted in a series of illustrated books (“Plakboeken” / “Scrapbooks”) including pictures of private and professional life overlapping each other (perhaps a reflection of the current social media trend of posts that include mixtures of private and professional life). This Archive in “ Scrapbooks” includes at this time 3 seperate titles: Photos 1953-1975, Photos 1976-2015 and Films & Miscellaneous 1965-2015.

Besides the selection of photographic works, the three books will be available at the exhibition for viewing as well as to order. Two special films about Dutch artist Gerard Fieret made by Jacques Meijer in respectively 1979 and 1992 will also be shown.

Jacques Meijer continues to be active as photographer and is working on more books.

Exhibition from 5 November through 18 December 2016

***************************

Jacques Meijer (Delft 1934) is een begrip in de Nederlandse fotografie. Zowel journalistiek, documentair als autonoom heeft hij het Nederlandse visuele landschap mede gevormd en vastgelegd. Naast zijn veelvuldig geprezen strict fotografisch werk, heeft Meijer ook carrière gemaakt als producent, regisseur, filmmaker, ontwerper en hoofdredacteur van fotografische tijdschriften.

De tentoonstelling “62 jaar archief, 1953-2015” (eerder dit jaar in een andere samenstelling te zien geweest in de Openbare Bibliotheek te Den Haag) is een greep uit het gigantische verleden van Jacques Meijer. Hierin beperkt hij zich niet alleen tot zijn audio-visuele producties en producten, maar voegt hieraan ook zeer intieme beelden toe uit zijn privéleven.

Deze bijzondere aanpak heeft geresulteerd in een serie plakboeken waarin privé en professie in elkaar overlopen (wellicht een weerspiegeling van de trend op de alomtegenwoordige sociale media en fora om werk en privé door elkaar heen te ‘posten’). Dit ARCHIEF in PLAKBOEKEN omvat vooralsnog drie titels; #1: foto’s 1953-1975, #2: foto’s 1976-2015, #3: film, etc. 1965-2015.

Naast een bijzondere selectie fotografie zal ARCHIEF in PLAKBOEKEN op de expositie in Gallery WM beschikbaar zijn ter bestelling en ter inzage. Ook zullen twee bijzondere films (uit 1979 en 1992) te zien zijn, over de Haagse beeldend kunstenaar Gerard Fieret die Meijer heeft gerealiseerd.

Jacques Meijer maakt nog volop nieuw werk en blijft daarnaast boeken samenstellen uit zijn omvangrijk archief.
zie ook Jacques Meijer website: <www.jacquesmeijer.nl>

Boulevard Scheveningen, 2001. Uit de serie straatfoto’s.

UIt het boek: ‘BELGIË 1960-1965’.

Radioschip Veronica komt als piraat voor anker in Scheveningen, 1960.

Jacques Meijer

In 1953, nog studerend aan de KABK in Den Haag, maakte Jacques Meijer zijn eerste foto’s om al vrij snel, in 1955, zich in Den Haag te vestigen als fotojournalist.

Vanaf begin jaren ’60 worden zijn foto’s opgenomen in diverse fotoboeken en publicaties, waaronder World Press Photo jaarboeken. Als uitvloeisel van de oprichting van Foton Publishing – een dochteronderneming van uitgeverij Keesing – wordt Meijer tevens uitgever/hoofdredacteur van Fototribune en van TFF, maandblad voor toegepaste fotografie en film.

Vanaf 1970 wordt Meijer, naast zijn functie bij Fototribune en TFF, ook producent/regisseur bij film/videoproductiebedrijf Auvicom. In deze zeer productieve periode brengt Meijer ook meerdere artistieke films in eigen beheer uit, waaronder de film “Gerard Fieret, fotograaf”, (z/w 16mm 12′) die vertoond wordt op Film Internationaal in Rotterdam en bekroond met hoofdprijzen op filmfestivals in Huy en Brussel.

In 1973 wordt Jacques Meijer door de Fédération Internationale de l’Art Photographique onderscheiden met de titel ESFIAP, als waardering voor het hoofdredacteurschap van Fototribune en TFF. Twee jaar later richt Meijer “Jacques Meijer Productions BV” op als productiemaatschappij van films, band/dia en video. Later komen hier ook nog multi-media en CD-Rom bij. Hij produceert en regisseert een groot aantal opdrachten voor bedrijven en instellingen in deze periode, maar houdt op onverklaarbare wijze ook nog tijd over om als onafhankelijk filmer, fotograaf en vormgever actief te blijven.

Vanaf de jaren ’90 beginnen de eervolle vermeldingen en honoraire lidmaatschappen binnen te stromen als blijk van verdienste voor zijn inmiddels 40-jarige carrière en oeuvre in het audio-visuele communicatieveld. In deze periode ligt de nadruk op vrij en autonoom werk. Een greep uit deze periode is bijvoorbeeld het project “Dynamisch Archief” (expositie in 2001-2002 in de Kunsthal Rotterdam, inclusief een publicatie met dezelfde titel met teksten van Kees ‘t Hart en Wim van Sinderen) alsook het waanzinnig absurdistich-Dadaistisch project: “Dancing Eggs, and the secret of the eggplant”. Dit is een visueel bewijs hoe uit watereieren eiplanten groeien, waar vanuit weer kuikens geboren worden.

Vanaf het nieuwe millenium legt Jacques Meijer zich meer en meer toe op het tentoonstellen van zijn werk. Zo exposeert hij in 2001 het eerder genoemde Dynamisch Archief niet alleen in de Kunsthal Rotterdam, maar ook in wisselende samenstellingen in Museum Scheveningen, Volksbuurtmuseum Den Haag, Haags Historisch Museum en Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Ook zijn Dancing Eggs wordt door galerie Witzenhausen in 2006 opgepikt. Hiernaast volgen nog enkele series zoals “Dossier Duoportretten” (2008), “Beautiful Square” (2012 en 2013), en “Koks” (2015). Op dit moment is Jacques Meijer bezig met het samenstellen van het boek “THE SIGN”, een humorvolle serie waarin Meijer zich vrolijk verbaast over waarneming in het algemeen, en de maakbaarheid van de fotografie in het bijzonder.

Jacques Meijer – 62 jaar archief” is een culminatie van 62 jaar audio-visueel werk; fotografie, film en kunstobjecten. Er wordt momenteel tegen de klippen op gearchiveerd. Met als groot nadeel dat alles wel van metadata wordt voorzien, maar het materiaal in ontoegankelijke kluizen ligt. Om zijn archief zichtbaar te houden heeft Jacques Meijer zijn ARCHIEF in PLAKBOEKEN, in drie delen, in de print-on-demand gemaakt. Deze boeken, formaat 30 x 30 cm en 240 pagina”s per boek vormen de kern van de tentoonstelling: 62 jaar archief, 1953-2015.

English:

Jacques Meijer

In 1953, while still studying at the KABK in The Hague, Jacques Meijer made his first photos before settling, in 1955, in The Hague as a photo-journalist.

From the early 60s his photographs were included in several books and publications, including World Press Photo yearbooks. As a result of the founding of Photon Publishing – a subsidiary of publisher Keesing – Meijer also became publisher / editor of Photo Tribune and TFF, monthly magazine for applied photography and film.

From 1970 onwards, Meijer also became producer / director at film / video production company Auvicom – in addition to his position at Photo Tribune and TFF. In this highly productive period Meijer releases more artistic in-house films, including the movie “Gerard Fieret, photographer” (b / w 16mm 12 ‘) which is subsequently screened at Film International Rotterdam and is awarded prizes at film festivals in Huy and Brussels.

In 1973, Jacques Meijer is awarded the ESFIAP title by the Fédération Internationale de l’Art Photographique, in appreciation of his editorship of Photo Tribune and TFF. Two years later Meijer founds “Jacques Meijer Productions BV”, focussing on the production of films, tape / slides and video. Later multi-media and CD-Rom production is added. He produces and directs a large number of orders for companies and institutions in this period, yet inexplicably still has time left to stay active as an independent filmmaker, photographer and designer.

From the 90s onwards, the commendations and honorary memberships start to flood in as a token of merit for his now 40-year career and work in the audio-visual communication field. This period sees an emphasis on autonomous and independent work. A selection from this period, for example, is the project “Dynamic Archive” (2001-2002 exhibition at the Kunsthal Rotterdam, including a publication with the same title, with texts by Kees’ t Hart and Wim van Sinderen) and the insanely absurdist-Dadaist project: “Dancing Eggs, and the secret of the eggplant.” This is visual proof of how eggplants grow from water eggs, from which chicks are born.

From the new millennium Jacques Meijer focuses more and more on the exhibition of his work. In 2001, Meijer not only exhibits the aforementioned Dynamic Archive in the Kunsthal Rotterdam, but also in varying compositions in Museum Scheveningen, Volksbuurtmuseum The Hague, The Hague Historical Museum and Nieuwspoort Press Centre in The Hague. His Dancing Eggs project is also picked up by Witzenhausen Gallery in 2006. Aside from this, other series follow such as “File Duoportretten” (2008), “Beautiful Square” (2012 and 2013), and “Cooks” (2015). At present Jacques Meijer is putting together the book “THE SIGN”, a humorous series in which Meijer is comically surprised about perception in general, and the malleability of photography in particular.

“Jacques Meijer – 62 year archive” is a culmination of 62 years of audiovisual work; photography, film and art. Currently, everything is being filed and archived. The great disadvantage being that everything is compressed with metadata, but the material remains in inaccessible vaults. To keep his archive visible, Jacques Meijer’s three-part ARCHIVE in SCRAPBOOKS, is available in print-on-demand. These books, format 30 x 30 cm and 240 pages per book form the core of the exhibition: 62 years of archives, from 1953 to 2015.

Uit het boek: ‘Japan, analogous memories 1969-1970’

 

Straatfoto TORUN (POLEN), 2005

 

Uit het boek ‘KOKS’ Ieper (B) 2005

 

Photos from the opening 5 November 2016

14915245_1280041312027281_6454377691784694569_n

Opening speech by Sebastian Rypson     ©  Dutch den Hollander

14947608_1280041365360609_4593550138251878982_n

Wanda Michalak congratulates Jacques Meijer    © Dutch den Hollander

14947471_10208600952884858_822694119895844488_n

In gesprek met Jacques                               © Zbigniew Kosc

   14572441_10208600965965185_1339034506429388969_n

Jacques met zijn vrouw Yvonne                 © Zbigniew Kosc

14915334_10208600962965110_7122510103182092919_n    14925782_10208600964845157_7497327039989336999_n    14906829_913744918725404_5994687296126558596_n

3x © Zbigniew Kosc

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/192665000″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Tags: