Rieja van Aart “Beyond Reality” 08.03-06.04.2024

January 21, 2024 9:24 am Published by

 

BEYOND REALITY / VOORBIJ DE REALITEIT

RIEJA VAN AART

8 March – 6 April 2024

Finissage Saturday 6 April 4-6 PM

© Rieja van Aart

Capturing the Unseen: Rieja van Aart’s Conceptual Photography Exhibition at Gallery WM

Gallery WM is delighted to present a captivating exhibition of conceptual photography by the renowned artist Rieja van Aart. The exhibition, titled “Beyond Reality,” will be on display from March 8th to April 6th, showcasing a completely new collection of Rieja’s unique and thought-provoking works.

 Conceptual Photography – Beyond Reality

From an early age, Rieja van Aart harboured a deep desire to create, to give voice to objects that might otherwise remain silent. This passion led her to the world of photography, where she embarked on a journey to compose images before capturing them on film. Her chosen subjects are simple, ordinary objects with no inherent special value – a piece of cloth, a branch, a stone, the skin of a snake, a bird feather, a shell, or a nut. Collected from various sources, these objects become the raw materials for Rieja’s artistic vision.

In her studio, Rieja combines these seemingly disparate elements, often incorporating paint or ink to enhance their visual impact. The photographs are then taken in natural light, capturing a specific feeling or atmosphere crucial to her creative process. The result is a series of inner landscapes, still lifes, and abstract images that invite viewers to interpret and connect with the art in their own unique way.

 Her History

Rieja van Aart’s artistic journey took a unique path. Initially drawn to the world of art, she attended art school but found the system lacking. However, her passion for storytelling led her to accept an apprenticeship as a journalist for a newspaper, where she quickly rose to become a seasoned journalist and later an editor-in-chief of weeklies and glossy magazines.

Despite her success in the world of journalism, Rieja never abandoned her love for art. On weekends, she dedicated herself to photography, creating still lifes that evolved into abstract images. Over the years, she transitioned from analogue to digital photography, exhibiting her work once or twice a year.

Yearning for a more personal connection with her craft, Rieja made a life-changing decision. She left the world of magazines, moved to France, and immersed herself in the serene countryside, focusing on her artistic pursuits. Today, Rieja exhibits her photographs about five times a year in France, the Netherlands, and Germany.

© Rieja van Aart

RIEJA VAN AART

CONCEPTUELE FOTOGRAFIE

voorbij de realiteit

8-3-2024 t/m 6-4-2024

Finissage zaterdag  8 maart, 16:00 – 18:00 uur

Het Onzichtbare Vastleggen: Conceptuele Fototentoonstelling van Rieja van Aart bij Gallery WM

 Gallery WM is verheugd om deze boeiende tentoonstelling van conceptuele fotografie te presenteren, gemaakt door de gerenommeerde kunstenaar Rieja van Aart. De tentoonstelling, getiteld “Voorbij de Realiteit,” zal te zien zijn van 8 maart tot en met 6 april, waarbij een compleet nieuwe collectie van Rieja’s unieke en doordachte werken wordt gepresenteerd.

 Conceptuele Fotografie – Voorbij de Realiteit

 Van jongs af aan koesterde Rieja van Aart een diep verlangen om te creëren, om stem te geven aan objecten die anders stil zouden blijven. Deze passie leidde haar naar de wereld van de fotografie, waar ze begon met het componeren van beelden voordat ze ze op film vastlegde. Haar gekozen onderwerpen zijn eenvoudige, alledaagse objecten zonder inherente speciale waarde – een stuk stof, een tak, een steen, de huid van een slang, een vogelveer, een schelp of een noot. Verzameld uit verschillende bronnen, worden deze objecten de grondstoffen voor Rieja’s artistieke visie.

 In haar studio combineert Rieja deze ogenschijnlijk verschillende elementen, waarbij ze vaak verf of inkt toevoegt om hun visuele impact te vergroten. De foto’s worden vervolgens genomen in natuurlijk licht, waarbij een specifiek gevoel of sfeer cruciaal is voor haar creatieve proces. Het resultaat is een reeks innerlijke landschappen, stillevens en abstracte beelden die de kijker uitnodigen om kunst op hun eigen unieke manier te interpreteren en ermee te verbinden.

© Rieja van Aart

 Haar Geschiedenis

 De artistieke reis van Rieja van Aart nam een unieke wending. Aanvankelijk aangetrokken tot de wereld van kunst, volgde ze een opleiding aan de kunstacademie maar vond het systeem tekortschieten. Haar passie voor verhalen vertellen leidde haar echter naar een stage als journaliste bij een krant, waar ze al snel een ervaren journaliste werd en later hoofdredacteur werd van weekbladen en glossy magazines.

 Ondanks haar succes in de wereld van journalistiek verliet Rieja nooit haar liefde voor kunst. In de weekenden wijdde ze zich aan fotografie, waarbij ze stillevens creëerde die evolueerden tot abstracte beelden. In de loop der jaren maakte ze de overgang van analoge naar digitale fotografie en exposeerde ze haar werk een of twee keer per jaar.

 Verlangend naar een persoonlijkere verbinding met haar ambacht nam Rieja een ingrijpende beslissing. Ze verliet de wereld van tijdschriften, verhuisde naar Frankrijk en dompelde zich onder in het serene platteland, waar ze zich volledig kon concentreren op haar artistieke bezigheden. Vandaag de dag exposeert Rieja haar foto’s ongeveer vijf keer per jaar in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

 

© Rieja van Aart

Tentoonstellingsdetails:

– Titel: Voorbij de Realiteit

– Kunstenaar: Rieja van Aart

– Data: 8 maart tot en met 6 april

– Locatie: Gallery WM

– Adres: Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam

© Rieja van Aart

Tags: